Mihin vartija tarvitsee asetta – ampuma-ase yksityisellä turvallisuusalalla

On olemassa eriäviä mielipiteitä siitä, onko ampuma-aseen kantaminen vartijan työssä turvallisuusriski vai tarpeellinen tapa suojata itseä ja muita. Kokosimme tärkeimmät faktat aiheesta. 

Milloin vartija saa kantaa ampuma-asetta?

Vartijan työssä voi tulla vastaan vaativiakin tilanteita, joissa itsensä ja muiden suojeleminen on tarpeen. Kun pelkkä puhe ei riitä, tulevat voimakeinot kyseeseen. Suurin osa vartijoista ei kuitenkaan koskaan tarvitse eikä kanna työssään ampuma-asetta, vaan heille riittävät tavanomaiset voimankäyttövälineet, kuten patukat, käsiraudat ja kaasusumuttimet.  

Milloin ampuma-asetta sitten tarvitaan ja voidaan kantaa? Alexander Austin Agmenilta on aihealueen erikoisosaaja ja hänellä on luvat vartijan ampuma-aseen kouluttamiseen.

“Yksityisellä turvallisuusalalla ampuma-asetta voivat kantaa ainoastaan vartijat, järjestyksenvalvojilla asetta ei ole. Yksityisiä turvallisuuspalveluita säätelevässä laissa ampuma-aseen kantaminen on rajattu kolmeen erilaiseen tehtävään: henkivartijatehtävät, arvokuljetustehtävät ja huomattavan yleisen edun kannalta merkittävän vartioimisalueen vartioimistehtävät. Tällaisia vartioimisalueita voivat olla esimerkiksi valtion kriittinen infrastruktuuri, kuten ydinvoimalat, valtionhallinnon muut instanssit ja sotilaskohteet”, Austin selventää. 

“Ampuma-aseen kantamisen pitää myös olla tehtävän tai olosuhteiden johdosta välttämätöntä. Aina näissäkään tehtävissä ei tarvita, eikä täten kanneta, ampuma-asetta. Tehtävää hoitavan yhtiön vastaava hoitaja tekee riskiarvion tehtävästä, ja vasta sitten, jos riskiarvio edellyttää asetta, määrätään se vartijalle kantoon. Syy aseen kantamiselle on oman ja muiden hengen ja terveyden suojaaminen tätä vakavasti uhkaavalta hyökkäykseltä. Perusteluna ei esimerkiksi arvokuljetustehtävällä ole suojata itse arvo-omaisuutta ampuma-aseella, vaan syynä täytyy olla henkeen ja terveyteen kohdistuvan hyökkäyksen kohonnut uhka, joka esimerkiksi aseellisessa ryöstössä voisi kohdistua tehtävää suorittavaan vartijaan”, Austin jatkaa. 

Myös ampuma-aselaki ottaa kantaa aseen hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin.

“Ampuma-aselain mukaan yksi hyväksyttävistä käyttötarkoituksista ampuma-aseelle on työ, jossa ase on välttämätön. Päätösvalta siitä, milloin ampuma-ase on välttämätön, on lupaa myöntävällä poliisilla. Tähän ei kuitenkaan ole tarkkoja kriteeristöjä, ja lainsäätäjän jättämä tulkinnanvara on johtanut eri alueiden välisiin tulkintaeroihin poliisin lupahallinnossa”, Austin kertoo. 

Miten ampuma-asetta kannetaan ja käytetään?

Vartijan työssä kannettavat ampuma-aseet ovat käsiaseita – pistooleja, pienoispistooleja, revolvereja tai pienoisrevolvereja. Ne voivat olla joko normaaleja käsiaseita tai taskuaseita. Vartijan kantama ase voi olla joko kantajan henkilökohtainen vartijan työhön luvitettu ase tai vartioimisliikkeen omistama ase.

Pääsääntöisesti vartijan kantaman aseen pitää olla piilossa, kuten muidenkin voimankäyttövälineiden. Sitä voidaan kantaa esillä vain, jos tehtävä tai tilanteen vaarallisuus sitä poikkeuksellisesti edellyttää. 

“Käytännössä aseistetuissa arvokuljetus- ja henkilösuojaustehtävissä toimitaan mahdollisimman huomaamattomina siviiliasussa, ja silloin aseita kannetaan niin, etteivät muut voi niitä havaita. Aseen näkeminen siviilipukuisen henkilön kannossa olisi vähintäänkin hämmentävää ja voisi aiheuttaa paniikkia”, Austin perustelee.

“Poikkeuksen tähän käytäntöön tekevät huomattavan yleisen edun kannalta suojatut vartioimiskohteet: niissä toimitaan vartijan asussa ja asetta voidaan kantaa vyöllä näkyvillä turvakotelossa. Saman vartioimiskohteen sisälläkin voi toisaalta olla erilaisia linjauksia eivätkä kaikki saman kohteen vartijat välttämättä kanna asetta.” 

”Vartijan on myös aina ilmoitettava poliisille, jos ampuma-ase edes otetaan esille yleisellä paikalla. Sehän on ainakin toistaiseksi hyvin poikkeuksellista Suomessa. Tavallisen kansalaisen ei siis tarvitse ruveta arvailemaan aseen luvallisuutta sen nähdessään, vaan yleissääntönä niin vartijan kuin kenen tahansa aseen nähdessään toimii edelleen: soita poliisille”, Austin opastaa.

Ampuma-aselaki määrittää aseen käsittelyä kuvaavina termeinä kantamisen, kuljettamisen, säilyttämisen ja hallussapidon. Kun puhutaan aseen kantamisesta eli kansankielisesti käyttämisestä, sillä tarkoitetaan muutakin kuin aseella ampumista.

“Vartijan työssä aseen käyttäminen määritellään hyvin pitkälti samoin kuin poliisin aseen käyttö. Aseen käyttämistä on aseella uhkaaminen, aseen käytöstä varoittaminen verbaalisesti sekä aseella ampuminen”, Austin luettelee. 

Austin muistuttaa, että sekä ampuma-aseen kantaminen että sen käyttäminen vaativat vartijalta paljon.

“Ampuma-aseen kantaminen edellyttää riittävää perehdytystä, koulutusta ja ammattitaitoa. Täytyy olla myös henkistä kapasiteettia käyttää asetta tarpeen vaatiessa. Muuten ase on vain turha riskitekijä. Tämä henkisen kapasiteetin vaatimus toki koskee kaikkea voimankäyttöä.”

“Jos ampuma-asetta joudutaan käyttämään, pitää aina varmistaa se, että sivulliset ovat turvassa. Omalla toiminnalla ei saa aiheuttaa enempää vahinkoa kuin uhka, johon reagoidaan, aiheuttaisi.”

“Ase on myös aina vasta viimeinen keino, jolla suojataan itseä ja muita. Sen käyttö alkaa siinä vaiheessa, kun on ilmiselvää, ettei tilanne ratkea turvallisesti millään muulla käytettävissä olevalla keinolla. Jos suinkin ehditään eikä käynnissä ole vielä aktiivinen henkeen kohdistuva hyökkäys, aseen käytöstä varoitetaan ensin ja pyritään ratkaisemaan tilanne ilman, että aseella ammutaan. Jos tilanne on jo käynnissä ja siihen on reagoitava välittömästi, ollaan sitten käyttötasossa.” 

Ampuma-ase eroaakin muista voimankäyttövälineistä siinä, että sen käyttö edellyttää aina vaaran uhkaa.

“Kaikkia muita voimankäyttövälineitä voidaan käyttää vartijan oikeuksien tukemiseen, mutta ampuma-ase poikkeaa tästä. Käyttöön on oikeutus vasta vaaratilanteessa – kun jonkun henki ja terveys on välittömästi uhattuna. Vaikka vartijan ampuma-ase on voimankäyttöväline, tulee oikeutus aseella ampumiseen rikoslain hätävarjelupykälästä”, Austin kertoo. 

Kuinka varmistaa osaaminen ampuma-aseen käsittelyyn?

Kuten jo aiemmin mainittiin, vartijan työssä ampuma-aseen käyttöön on aina oltava koulutus. Ampuma-asetta saa kantaa ainoastaan vartija, joka on osoittanut vuosittain, että hänellä on riittävä ampuma-aseen käsittelytaito ja ampumistaito.

Edellytyksenä vartijan ampuma-asekoulutukseen pääsemiselle on vartijan koulutusten (40 + 80 ot) sekä fyysisen voimankäytön perusteiden (6 ot) suorittaminen. 

Vartijan ampuma-asekoulutus on vähintään 24 oppitunnin pituinen kokonaisuus, jossa lähdetään liikkeelle aseen turvallisesta käsittelystä, haetaan oikeaoppista ampumistekniikkaa sekä testataan erilaisia ampumisasentoja ja olosuhteita. Vuosittain säännöllisesti käytävillä ampuma-aseen kertauskoulutuksilla (8 ot) varmistutaan siitä, että osaaminen ylittää vartijan aseen kantamiselle asetetut minimirajat. 

Ampuma-asekoulutuksessa keskitytään siihen, että henkilö pystyy rauhallisessa tilanteessa toimimaan turvallisesti ampuma-aseen kanssa. Koulutus on kuitenkin äärimmäisen lyhyt, ja todellisuus reaalimaailman stressaavissa tilanteissa on aivan toinen. 

Vastuu asetta kantavan vartijan selviytymisestä työtehtävässään on vartiointiliikkeen vastaavalla hoitajalla. Oman osaamisen eteen kannattaa kuitenkin tehdä töitä oma-aloitteisestikin. Hyvä aseellinen vartija osaa ja hallitsee alan lait ja asetukset, omaa riittävän fyysisen kunnon, hallitsee fyysisen voimankäytön sekä tavanomaiset voimankäyttövälineet. Vasta tämän jälkeen vartijalla on ampuma-aseen kantamiseen riittävät edellytykset. 

“On yleistä, että ampuma-asetta vartijan työssä kantavat henkilöt ovat vapaa-ajallaankin aktiivisia ampumaharrastajia tai pystyvät osoittamaan tietotaitonsa aseen käytössä muun ammatin kautta. Joka tapauksessa on hyvä, jos aseet ovat tuttuja jo ennen varsinaista koulutusta. Ampumataitoa kannattaa myös kehittää jatkuvasti huomattavasti minimivaatimusten yli. Erityisesti skenaariopohjainen harjoittelu, jossa testataan stressikattoa ja harjoitellaan ampumista realistisissa ympäristöissä ja tilanteissa, on hyödyksi”, Austin sanoo. 

Kriittisissä tilanteissa aseenkäyttötaidoilla on Austinin mukaan suuri merkitys.

“Aseenkäyttötaidot ratkaisevat sen, vahingoitutko sinä itse vai vastapuoli – ja kuinka vakavasti. Ensisijainen tarkoitus aseen käytöllä ei ole koskaan tappaa ketään, vaan pysäyttää henkeä tai terveyttä uhkaava vakava hyökkäys. Toki pitää ymmärtää että aseen käytön (ampumisen) seurauksena voi olla vakava vamma tai jopa kuolema. Taidolla on suuri vaikutus siihen, miten uhkatilanne tulee ratkeamaan ja se vaikuttaa siis myös siihen, miten asiaa tullaan käsittelemään jälkikäteen oikeusistuimessa.” 

Agmenin ampuma-asekoulutuksissa osallistujille pyritään antamaan realistinen mielikuva heidän tiedoistaan ja taidoistaan ja kehittämään jokaista osallistujaa yksilönä. Agmenin vartijan ampuma-asekoulutus järjestetään 24 ot minimiä pidempänä, 36 ot pituisena koulutuksena. Se toimii hyvänä pohjana oman osaamisen ja itsensä kehittämiseen yksityisen turvallisuusalan ammattilaisena.  

» Tutustu koulutuskalenteriin! Jos et löydä haluamaasi koulutusta, jätä sivun lomakkeella viesti meille. Olemme yhteydessä sinuun, kun koulutus järjestetään.